नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको सूचना ।
अद्यावधिक मिति:२०७७-१-१५

मिति 207७/०1/१५

 

विषय ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको सूचना।

 

            मिति २०७६/११/१० को सूचना अनुसार प्लाष्टिक सिल र प्लाष्टिक ट्याग सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्ने सम्वन्धमा पेश भएका सिलवन्दी बोलपत्रहरु मध्ये Krishna Corporation, Basantapur, Kathmandu ले पेश गरेको मु.अ.क. बाहेक रु. ३५,३४,०००/०० (पैंतिस लाख चौंतिस हजार) कबोल मूल्य भएको बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कित भई ठेक्का प्रदान गर्न छानिएको हुँदा उक्त फर्मलाई ठेक्का प्रदान गर्ने हाम्रो आशय रहेको यो सूचनाद्वारा जानकारी गराउँदछौं ।