नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

बोलपत्र सम्बन्धी मिति २०७६/०३/२६ गतेको सूचनामा भएको संशोधन
अद्यावधिक मिति:२०७६-४-१९