नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

विभागको ठेगाना र सम्पर्क नम्बरहरू परिवर्तन भएको जानकारी सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-११-१८

हुलाक सेवा विभाग डिल्लीबजारबाट बबरमहलमा स्थानान्तरण भएको हुँदा विभागको ठेगाना र यस विभागले विगतमा प्रयोगमा ल्याएका सम्पर्क नम्बरहरू समेत परिवर्तन भएको हुँदा देहायबमोजिमको नयाँ ठेगाना र सम्पर्क नम्बरहरू कामय गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

देहायः

विभागको नयाँ ठेगाना: बबरमहल, काठमाण्डौ ।

विभागको नयाँ सम्पर्क नम्बरहरू: ०१-४२२४११६, ०१-४२२४११७, ०१-४२२९३२१

विभागको नयाँ फ्याक्स नं.: ०१-४२२४१४३