नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

साधारण सेवाहरु

अद्यावधिक मिति: २०७५-७-३०

साधारण (परम्परागत) सेवाहरु

Applicable from August 18, 2015 (2072 Bhadra 01)

 आन्तरिक हुलाक महसुल दर

सि.नं.

विवरण

दर

१.

 

चिठ्ठी पहिलो २० ग्राम सम्म

८।–

त्यस पछि प्रत्येक २० ग्राम वा अंशको

५।–

२.

हवाई पत्र

३।–

३.

 

(क) हुलाक पत्र

५।–

(ख) छपाई हुलाक पत्र **                         

७।–

४.

 

बुकपोष्ट छापा कागजको समाचार पत्रपत्रिका पहिलो २० ग्राम सम्म

२।–

त्यस पछि प्रत्येक १० ग्राम वा अंशको

२।–

४.१

 

साना प्याकेट ५० ग्राम वा अंशको

१०।–

त्यस पछिको प्रत्येक २० ग्राम वा अंशको

५।–

५.

 

हुलाक दर्ता समाचार पत्रपत्रिका

 

क) एक प्रतिको १०० ग्राम सम्म

२।–

त्यस पछिको प्रत्येक २० ग्राम वा अंशको

२।–

५.१

हुलाक दर्ता पत्रपत्रिकाले छुट पाउने अवस्था

क)  नियमानुसार हुलाक दर्ता तथा नविकरण भएको काठमाडौं  उपत्यका तथा मोफसलबाट प्रकाशित हुने स्थानिय दैनिक वा साप्ताहिकपत्रिका हुनु पर्ने।

ख) १०० ग्राम सम्मको पत्रिका समाचार मुलक हुनुपर्ने, म्यागजिन वा पुस्तक आकारको नभई समाचार पत्रिकाको रुपमा प्रकाशित भएको हुनु पर्ने ।

ग) पत्रपत्रिकाले एक हुलाकमा दाखिला गर्ने अनुमति प्राप्त गरी सोही  हुलाकबाट प्रत्येक ग्राहकलाई छुट्टाछुट्टै एक प्रकाशनको एक-एक प्रति मात्र पठाएको हुनु् पर्ने।

घ)  बण्डल बनाई बिक्रेताको नाममा पठाउन नपाउने र त्यसभित्र अन्य कुरा खामी पठाउन नपाउने।

ङ)  यसरी पठाउने पत्रिका एक प्रकाशनको एक अंकको १०० प्रति मात्र पठाउन सकिने ।

६.

पत्रपत्रिका दस्तुर (एक जिल्लाबाट हुलाक दाखिला गर्न)

१००।–

 

अन्य जिल्ला समेत दाखिला गर्न प्रत्येक थप जिल्लाको लागि

५।–

७.

पत्रपत्रिका नविकरण दस्तुर (एक जिल्लाबाट हुलाक दाखिला गर्न)

५० ।–

प्रत्येक थप जिल्लाको लागि

५।–

७.१

तोकिएको अवधिमा नविकरण नगरिएमा म्याद नाघेको दुई महिना भित्र दोब्बर दस्तुर लिई नविकरण गर्ने। दुई महिनाको म्याद नाघेपछि  आएमा पत्रपत्रिका दर्ताको प्रक्रिया पुनः नयाँबाट सुरु गर्ने ।

८.

अन्धा साहित्य (बढिमा ७ किलो सम्म मात्र)

निःशुल्क

**व्याख्याः छापा हुलाक पत्र भन्नाले हातले वा टाईपराइटरले बाहेक कुनै मेशिन ÷ प्रेशबाट वा साइक्लोस्टाइल गरी पठाउनेको नाम, ठेगाना, आदि लेख्न तोकिएको ठाउँ बाहेक अरु भागमा कुनै कुरा छापिएको चित्रित वा फोटो प्रतिलिपि गरिएको सम्झनु पर्दछ ।

आन्तरिक विविध महसुल दर

सि.नं

विवरण

दर

१.

हुलाक दाखिला निस्सा तिन वस्तुको

५।–

२.

रजिष्ट्री शुल्क प्रत्येकको

२०।–

३.

ढिलाई रजिष्ट्रेसन दस्तुर प्रत्येकको

५।–

४.

फिर्ता रसिद प्रत्येकको

८।–

५.

दर्ता हुलाक वस्तुको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रत्येक रसिदको

 (६ महिना भित्र माग गरेमा)

१०।–

६.

दर्ता हुलाक वस्तु फिर्ता लिएमा प्रत्येक वस्तुको 

२०।–

७.

हुलाक वस्तुको ठेगाना बदल्न चाहेमा प्रत्येक वस्तुको

(हुलाक चलान नहुँदैमा)

२०।–

८.

सोधनी दस्तुर

निःशुल्क

९.

बीमा शुल्क रु ५००।– सम्म

(यसमा रजिष्ट्री दस्तुर छुट्टै लाग्ने छ)

त्यसपछि प्रत्येक रु १००।– वा अंशको

१५।–

 

५।–

१०.

 

धनादेश कमिशन :

 

क)नेपालको लागि :

पहिलो रु २०० ।– सम्म

त्यसपछि प्रत्येक रु १०० ।– वा अंशको

 

 

५।–

२।–

 

ख) द्रुत धनादेश गर्दा अतिरिक्त शुल्क

-द्रुत सेवा लागू भएको स्थानमा मात्र)

१५।–

 

ग) विB'तीयमाध्यमबाटधनादेशगर्दाप्रतिप्रपत्रथप (हुलाकसेवाविभागलेतोकेकोजिल्लामातोकेकोमितिदेखिलागूहुने)

२०।–

 

घ) आन्तरिक धनादेशको अधिकतमा सीमा रु.

१०,०००।–

 

ङ) धनादेश फारम (प्रपत्र) १ प्रतिको

२।–

११.

 

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत जीवन तथा निर्जीवन बीमा दस्तुर सम्बन्धमा

 

११.१ ) रु.१ लाख सम्मको बीमा लेखमा

११.२ ) रु. १ लाख भन्दा माथिको बीमा लेखमा

११.३ ) सबै नगद भुक्तानी रसिदमा

१०। –

२०। –

१०। –

१२.

 

पुलिन्दा गोदाम भाडा

 

क) जनाउ पत्र बुझाएको मितिले ७ दिन भित्र

निशुल्क

ख) त्यसपछि १५ दिन सम्म प्रति दिन रु

५। –

ग) त्यसपछि एक वर्षसम्म प्रतिदिन रु

१०।–

घ) त्यसपछि नियम बमोजिम लिलाम  हुनेछ।(निषेध  गरिएको सामान बाहेक नियमानुसार दिइने छुटसम्मका सामानको लागि पैठारी इजाजत पत्र नचाहिने) 

१३.

हुलाक मन्जुषा भाडा र अनलाईन पोष्ट बक्स सेवा एक आर्थिक वर्षको लागि

 

 

सानो

७५०।–

 

मझौला

१,०००।–

 

ठूलो

१,५००।–

 

 

१४.

अनलाईन पोष्ट बक्स सेवा एक आर्थिक वर्षको

 

 

सानो

७५०।–

 

मझौला

१,०००।–

 

ठूलो

१,५००।–

१५.

हुलाक परिचयपत्रः

१ प्रतिको १ आर्थिक वर्षको लागि

१ प्रतिको ३ आर्थिक वर्षको लागि

 

 

१०।–

२०।–

पुलिन्दा महसूल दर (नेपालको लागि मात्र)

सि.नं

विवरण

दर

१.

सतह डाँक

 

क) ५०० ग्राम सम्म

त्यसपछि प्रत्येक ५०० ग्राम वा अंशको (२० किलो सम्म )

३०।–

३०।–

ख) नेपाल सरकारबाट दुर्गम क्षेत्र घोषित जिल्लाहरुबाट सुगम जिल्लामा पठाँउने पुलिन्दा १००० ग्राम सम्म

त्यसपछि प्रत्येक ५०० ग्राम वा अंशको (२० किलो सम्म )

३०।–

 

३०।–

 

सुगम जिल्लाहरुमा र दुर्गमबाट सुगम जिल्लाहरुमा खाBfन्न (खाB पदार्थ) तथा लQfकपडा पठाँउदा ५०० ग्राम सम्म

त्यसपछि प्रत्येक ५०० ग्राम वा अंशको (१० किलो सम्म )

६०।–

 

४०।–

२.

हवाई डाँक

 

क) ५०० ग्रामसम्म

त्यसपछि प्रत्येक १०० ग्राम वा अंशको (१० किलो सम्म)

३०।–

१५।–

ख) नेपाल सरकारबाट दुर्गम क्षेत्र घोषित जिल्लाहरुबाट सुगम जिल्लामा पठाँउने पुलिन्दा ५०० ग्राम सम्म

त्यसपछि प्रत्येक १०० ग्राम वा अंशको (१० किलो सम्म )

३०।–

 

१५।–

 

३.

उल्लेखित पुलिन्दा महसुल दरमा रजिष्ट्रेसन शूल्क रु २० थप लाग्नेछ ।

आन्तरिक द्रुत डाँक सेवा महसुल दर

सि.नं

विवरण

दर

१.

क. पहिलो ४० ग्राम सम्म एक मुष्ट

५०।–

 

ख. त्यस पछि  थप २० ग्राम वा अंशको (२ किलो सम्म )

१०।–

२.

Same Day Delivery Service

क) पहिलो २० ग्राम सम्म एक मुष्ट

ख) त्यस पछि  थप २५ ग्राम वा अंशको (२ किलो सम्म )

यो सेवा काठमाण्डौ महानगरपालिका भित्र मात्र प्रदान गरिने छ ।

 

५०।–

२०।–

 

 

वैदेशिक हुलाक महसुल दर

(क) हवाई मार्गको लागिः

सि.नं.

विवरण

 

दर

दर

दर

दर

प्रथम

lålto

तृतीय

चतुर्थ

१.

चिठ्ठी

 

 

 

 

२० ग्राम सम्म

२५।–

३५।–

५०।–

६०।–

२१ देखि ५० ग्राम सम्म

५०।–

७०।–

९०।–

१०५ ।–

५१ देखि १०० ग्राम सम्म

८५।–

१२५।–

१६० ।–

१८५।–

१०१ देखि २५० ग्राम सम्म

१७५।–

२६५।–

३४०।–

३९५।–

२५१ देखि ५०० ग्राम सम्म

३१०।–

४५५।–

५८५।–

६८०।–

५०१ देखि १००० ग्राम सम्म

५६५।–

७५५।–

९८५।–

११८५।–

१००१ देखि १५०० ग्राम सम्म

७६५ ।–

९५५।–

१२९० ।–

१६४० ।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म

१०२० ।–

१२०५ ।–

१६४५ ।–

२०४५।–

२.

क) हुलाक पत्र

२० ।–

२५ ।–

३५।–

४० ।–

ख) छापा हुलाक पत्र

२० ।–

२५ ।–

३५।–

४० ।–

३.

हवाई पत्र

२० ।–

२५ ।–

३०।–

३५।–

४.

बुकपोष्ट, छापा कागज

समाचार, पत्रपत्रिका

 

 

 

 

पहिलो २० ग्राम सम्म

२० ।–

२५ ।–

४५।–

५५।–

२१ देखि ५० ग्राम सम्म

४०।–

५०।–

८०।–

९५।–

५१ देखि १०० ग्राम सम्म

७५।–

९०।–

१३०।–

१७०।–

१०१ देखि २५० ग्राम सम्म

१६०।–

२००।–

२७५।–

३५५।–

२५१ देखि ५०० ग्राम सम्म

२८५।–

३६०।–

४७५।–

५८०।–

५०१ देखि १००० ग्राम सम्म

५१०।–

६४५।–

८३०।–

१०२५ ।–

 

१००१ देखि १५०० ग्राम सम्म

६८५ ।–

८६०।–

१०४५ ।–

१३५० ।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म

८१० ।–

१००५ ।–

१२५० ।–

१५५५।–

२००१ ग्राम देखि प्रत्येक १००० ग्राम वा अंशको

८५।–

२०५।–

२८०।–

३३५।–

५.

साना प्याकेट

 

 

 

 

५० ग्राम सम्म

६०।–

७०।–

९०।–

११०।–

५१ देखि १०० ग्राम सम्म

१०५।–

१२५।–

१६०।–

१९५।–

१०१ देखि २५० ग्राम सम्म

२०५।–

२४५।–

३१५।–

३७५।–

२५१ देखि ५०० ग्राम सम्म

३५०।–

४४०।–

५४०।–

६३५।–

५०१ देखि १००० ग्राम सम्म

६१०।–

७९०।–

९४५।–

११०० ।–

१००१ देखि १५०० ग्राम सम्म

८४० ।–

११०५।–

१३२० ।–

१५३५ ।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म

१०५० ।–

१३५० ।–

१६२५ ।–

१९००।–

६.

अन्धा साहित्यको लागि

निःशुल्क

निःशुल्क

निःशुल्क

निःशुल्क

७.

हुलाक दर्ता समाचार पत्र पत्रिका

 

 

 

 

२० ग्राम सम्म

१५।–

२०।–

२५।–

३०।–

२१ देखि ५० ग्राम सम्म

३०।–

४०।–

४५।–

५०।–

५१ देखि १०० ग्राम सम्म

४५।–

६०।–

७०।–

८०।–

१०१ देखि २५० ग्राम सम्म

८५।–

११५।–

१३५।–

१५५।–

२५१ देखि ५०० ग्राम सम्म

१४०।–

१८५।–

२३०।–

२६५।–

५०१ देखि १००० ग्राम सम्म

२५०।–

३२५।–

३८५।–

४४५ ।–

१००१ देखि १५०० ग्राम सम्म

३६० ।–

४४०।–

५६५ ।–

६४० ।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म

४५० ।–

५५० ।–

६५० ।–

७५० ।–

 

(ख)सतह मार्गको लागिः

सि.नं.

विवरण

सार्क मुलुकहरुका लागि

ए.पि.पि.यू का सदस्यहरुका लागि

अन्य राष्ट्रका लागि

दर

दर

दर

१.

चिठ्ठी

 

 

 

२० ग्राम सम्म

२०।–

२५।–

३०।–

२१ देखि ५० ग्राम सम्म

४०।–

५०।–

६०।–

५१ देखि १०० ग्राम सम्म

६५।–

८५।–

९५।–

१०१ देखि २५० ग्राम सम्म

१३५।–

१७५।–

२००।–

२५१ देखि ५०० ग्राम सम्म

२३०।–

३००।–

३४०।–

५०१ देखि १००० ग्राम सम्म

३८०।–

५१०।–

५६०।–

१००१ देखि १५०० ग्राम सम्म

५३०।–

६८५।–

७६०।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म

६०५।–

८१०।–

९१०।–

२.

क) हुलाक पत्र

१५।–

२०।–

२०।–

 

३.

३. बुकपोष्ट छापा कागज समाचार, पत्रपत्रिका

२० ग्राम सम्म

१५।–

१५।–

२०।–

२१ देखि ५० ग्राम सम्म

२५।–

३०।–

३५।–

५१ देखि १०० ग्राम सम्म

४० ।–

५०।–

६०।–

१०१ देखि २५० ग्राम सम्म

७५।–

९५।–

१२०।–

२५१ देखि ५०० ग्राम सम्म

११५।–

१६०।–

२१०।–

५०१ देखि १००० ग्राम सम्म

१८५।–

२६०।–

३६०।–

१००१ देखि १५०० ग्राम सम्म

२५०।–

३४५।–

४६०।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म

३०५।–

४१०।–

५१०।–

२००१ ग्राम देखि प्रत्येक १००० ग्राम वा अंशको

१५५।–

२१०।–

२४०।–

४.

साना प्याकेट

 

 

 

१०० ग्राम सम्म

२५।–

३०।–

४०।–

१०१ देखि २५० ग्राम सम्म

५०।–

६५।–

८०।–

२५१ देखि ५०० ग्राम सम्म

९०।–

१२० ।–

१४५ ।–

५०१ देखि १००० ग्राम सम्म

१६५ ।–

२२०।–

२७०।–

१००१ देखि १५०० ग्राम सम्म

२४०।–

२९०।–

३०५।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म

३०५।–

४१०।–

५१०।–

५.

अन्धा साहित्यको लागि

निःशुल्क

निःशुल्क

निःशुल्क

६.

हुलाकदर्तासमाचारपत्रपत्रिका  ५० ग्राम सम्म

१० ।–

१५।–

२०।–

५१देखि१००ग्रामसम्म

१५।–

२५।–

३०।–

१०१देखि२५०ग्रामसम्म

२५।–

५०।–

६०।–

२५१देखि५००ग्रामसम्म

३५।–

८५।–

१०५।–

५०१देखि१०००ग्रामसम्म

७०।–

१६५।–

१९०।–

१००१देखि१५००ग्रामसम्म

८५।–

२३५।–

२६५।–

१५०१ देखि २००० ग्राम सम्म         

११०।–

३१०।–

३६०।–

द्रष्टव्य : (अधिकतम तौल चिठ्ठी र छापा कागज २ कि.ग्रा. सम्म र किताब र पम्प्लेट ५ कि.ग्रा. सम्म)

(हाल सतह मार्ग प्रचलनमा नरहेको)

 

 

वैदेशिक विविध महसुल दर

सि.नं.

विवरण

दर

१.

सोधनी दस्तुर प्रत्येकको

निःशुल्क

२.

भन्सार जाँच महसुल (भन्सार लागेमा)

१० ।–

३.

हुलाक दाखिला निस्सा प्रत्येक ३ वस्तुको

१० ।–

४.

रजिष्ट्री शुल्क प्रत्येक वस्तुको

१३० ।–

४.१

रजिष्ट्री शुल्क प्रत्येक वस्तुको सार्क क्षेत्रको हकमा यथावत रहने

१०० ।–

५.

अन्तराष्ट्रिय जवाफि कुपन (खरिद) रु वरावरको हुलाक टिकट

रु. ६० बराबरको हुलाक टिकट

६.

अन्तराष्ट्रिय जवाफि कुपन (विक्री) प्रति कुपन

१५० ।–

७.

फिर्ती रसिद

१५ ।–

८.

दर्ता हुलाक बस्तुको प्रमाणित प्रतिलिपी प्रत्येक रसिदको

(६ महिना भित्र माग गरेमा)

१०।–

९.

दर्ता हुलाक बस्तु फिर्ता लिएमा प्रत्येक बस्तुको 

२०।–

१०.

हुलाक वस्तुको ठेगाना बदल्न चाहेमा प्रत्येक वस्तुको

(हुलाक चलान नहुँदैमा)

२०।–

११.

पुलिन्दा गोदाम भाडा

आन्तरिक सतह

१२.

पुनः वन्दि भाडा (रिप्याकिङ चार्ज)

 

(क) भन्सार नलाग्ने पुलिन्दामा

निःशुल्क

(ख) रु. ५० सम्म भन्सार लाग्ने प्रयेक पुलिन्दामा

१५ ।–

(ग) रु. १०० सम्म भन्सार लाग्ने प्रत्येक पुलिन्दामा

२०।–

(घ) रु. २०० सम्म भन्सार लाग्ने प्रत्येक पुलिन्दामा

२५।–

(ङ) रु. २०१ देखि माथि रु. ५०० सम्म भन्सार लाग्ने प्रत्येक पुलिन्दामा

३०।–

(च) रु ५०१ देखि माथि भन्सार लाग्ने प्रत्येक पुलिन्दामा

५०।–

१३.

भारतको लागि बीमा शुल्क रु ३०० सम्मको

त्यसपछि प्रत्येक रु. १०० वा अंशको

२०।–

१० ।–

१४.

भारतको लागि धनादेश कमिशन पहिलो रु. २०० सम्म

त्यसपछि प्रत्येक रु. १०० वा अंशको

१० ।–

६ ।–

१५.

भारतको लागि धनादेश फारम (प्रपत्र) एक प्रतिको

५ ।–

नोटः

(१)    भन्सार जाँच प्रयोजनका लागि पुलिन्दा खोल्ने हुलाक कार्यालयबाटै उक्त पुलिन्दा डेलिभरी हुने भएमा सो वापत पुनः बन्दीभाडा लाग्ने छैन। वैदेशिक पुलिन्दा मार्फत वैदेशिक पुलिन्दाको हकमा गोश्वारा हुलाक कार्यालयबाट भन्सार लाग्ने र नलाग्ने सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको उपस्थितिमा छुट्‍याई भन्सार नलाग्नेको हकमा प्रज्ञापन पत्र र गोदाम भाडा दस्तुर छुट दिने।

(२)    बीमा वापत रजिष्ट्री दस्तुर छुट्टै लिइने छ।

(३)    यसमा समावेश नभएका अरु महसुल दर आन्तरिक हुलाकतर्फको विविध दर सरह हुनेछ।

(४)    बुखारेष्ट कंग्रेस (रोमानियामा सन् २००४ मा सम्पन्न) को व्यवस्था अनुसार दुईपक्षीय सम्झौताबाट रजिष्ट्री वितरण शुल्क ०.५ एस.डी.आर. तिर्नु नपर्ने मुलुकका लागि ०.५० एस.डी.आर. को रकम (यो रजिष्ट्री शुल्क दुईपक्षीय सम्झौता भएपछि मात्र लागु हुने)

 

 

क्षेत्र विभाजन गरिएका राष्ट्रहरु

(क) प्रथम क्षेत्र :

अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिप्स र भारत

(ख) åLतीय क्षेत्र :

अ‍ेमान, बहराइन, ब्रुनाई, जनवादी गणतन्त्र चीन, हङकङ, इण्डोनेशिया, इरान, इराक, कम्बोडिया, कुवेत, लाओस, मकाओ, म्यानमार, मलेशिया, उत्तरी बोर्नियो, ओमन पर्सियान गल्फ,फिलिपिन्स, कतार, रास-अल-खाल्मह, सवाह, सारवाक, साउदी अरेविया, सिङगापुर, सोमाली गणतन्त्र, ताइवान, थाइल्याण्ड, उमाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भियतनाम, यमन, अरब गणतन्त्र ।

(ग) तृतीय क्षेत्र :

अल्वानीया, अर्मेनिया, अजरबैजान, अल्जेरिया, अंगोला, आसेनसन,अष्ट्रिया, वेचुआना, बेल्जियम, वेनिन, वोत्स्वाना, बुल्गेरिया, बरुण्डी, बेलोरसिया, बोस्निया एण्ड हर्जेगोभिना, क्रोएसिया,गणतन्त्र क्‍यामरुन, केपभर्ड टापु, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र चाड, कोमोरोस, कंगो, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, स्लोभाक गणतन्त्र, डाहोमे, डेनमार्क, जिबुटी, इजिप्ट, इथियोपिया, इरिट्रिया, इस्टोनिया,इक्वेटरियल गीनी, फिनल्याण्ड, गीनी, पूर्वी अर्फिका, पश्‍चिम अफ्रिका, फ्रान्स, ग्यावोन, गाम्विया, जर्मनी, घाना, जिव्राल्टार, ग्रेट व्रिटेन, उत्तरी आयरल्याण्ड, ग्रीस, गणतन्त्र गीनी, गीनी बिसाउ,हंगेरी, आइसल्यान्ड, आइल्स अफ म्यान, इजरायल, इटाली, आइभोरिकोष्ट, जापान, जर्सी, जोर्डन, केन्या, गणतन्त्र कोरिया, काजकस्तान, किर्गिस्तान, जनवादी प्रजातान्त्रिक कोरिया, लेबानन,लेसोथो, लाईवेरिया, लात्भिया, लिथुवानिया, गणतन्त्र लिविया, अरव जमाहिरीया, लिचेष्‍टाइन, लक्जेम्वर्ग, म्याडागास्कर, मोल्दोभा, मालावी, माली गणतन्त्र, माल्टा, मौरिसिनिया, मौरिसस्,मोरोक्‍को, मन्ट सरेट, मंगोलिया गणतन्त्र, मोनाको, मोजाम्बिक, नामाविया, नेदरल्याण्ड, नाइजर गणतन्त्र, नाईजेरिया, नर्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, पोर्चुगिज  टिमोर, रियुनियन रोमानिया, रुवाण्डा,सान मारिनो, सेन्ट हेलेना, सेनेगल, सिसिलिस, सिरियालियोन, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्लोभेनिया, स्पेनिस गीनी, सुडान, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वाजीलैण्ड, स्वीडेन, सिरिया, तान्जानिया,तुर्केमिनिस्तान, टोगो गणतन्त्र, त्रिस्तान डे कुन्हा, ट्‍युनिसिया, टर्की, युगाण्डा, युक्रेन, रसियन फेडेरेसन, अपर भोल्टा, बुर्किानाफासो, भ्याटिकन सिटी, उज्वेकिस्तान, यूगोस्लाभिया, मोन्टेनेग्रो जाम्विया, जायर, जिम्बावे ।

(घ) चतुर्थ क्षेत्र

अंगोला टापु, एण्टिगुवा, अस्ट्रेलिया, अर्जेनटिना, बाहामास, बारवोडास, बे्रलिज, बर्मुडा, बोलिभिया, ब्राजिल, क्‍यानडा, क्‍यारेलिन टापु, क्‍यामान टापु, डोमानिक, चिली, कोलम्विया, कुक टापु,कोस्टारिका, क्‍यूबा, गणतन्त्र इक्वेडर, एलसाभोडार फल्कल्याण्ड टापु, क्‍यानिङ टापु, फिजी, लिगवर्ट र एलिस टापु, ग्रेनेडा, ग्वाटेमेला, गुआम, गुयना, हाइटी, होण्डुरस, गणतन्त्र जमैइका,किरीवा, मेरिना टापु, मार्टिक, मेक्सिको, नाउरु टापु, न्यूक्‍यालिडोनिया, न्यूहेब्रिडीस, न्युजिल्याण्ड, निकारागुवा, नरफोक टापु, पनामा, पानमा क्‍यानल जोन,  पपुआ न्यूगिनी, पाराग्वे, पेरु,पिटकर्न टापु, प्युट्रोरिको, सेन्ट थोमस, सेन्ट क्रिस्टोफर, सेन्ट किट्स नेभिज, साओटोमे एण्ड प्रिन्सेप, सामोआ, सान मेरिनो, सोलोमान टापु, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट, सेन्ट पियरे एण्ड मिक्वेलेन, सुरिनाम, टोंगा, ट्रिनिडाड एण्ड टोवागो, तर्कुस एण्ड क्‍यालेन टापु, टुभालु, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे, भानुआतु, भेनेजुएला , भर्जिन टापु, वालिस एण्ड फुटुना, पश्‍चिम समोआ,मार्सल टापु

द्रष्टव्य : 

सार्क मुलुकहरु :

अफगानिस्तान, बंगलादेश, भारत, नेपाल, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स ।

ए.पी.पी.यु Asian-Pacific Postal Union (APPU) देशहरु निम्न छन् :

 

अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भुटान, ब्रुनाई दारुसलाम,कम्बोडिया, जनवादी गणतन्त्र चीन, फिजी, भारत, इण्डोनेसिया, इरान, जापान, लाओस, कोरिया रिपब्लिक, मलेसिया,मंगोलिया, मालदिभ्स, म्यानमार, नाउरु, नेपाल , न्युजिल्यण्ड, पाकिस्तान, पपुवा न्युगिनी, फिलिपिन्स, समोआ, सिंगापुर, सोलोमान, आइल्यान्डस, श्रीलंका, थाईलेण्ड, टोङगा, भानुआतु,भियतनाम ।                

 

Available Downloads
File Description Download Last modified
Hulak Mahasul Rate हुलाक वस्तुहरुमा लाग्ने हुलाक महशुल पुस्तिका ।
Hulak Mahasul Rate
08/17/15 08:49