नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

ऐन तथा नियमावलीहरु

अद्यावधिक मिति: २०७७-४-२९

हुलाक सेवा सँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीहरू यसप्रकार छन्:

उपलब्ध डाउनलोड विवरण

 

फाइल विवरण डाउनलोड अन्तिम अद्यावधिक/अपलोड
हुलाक सम्बद्ध ऐनहरू
हुलाक ऐन, २०१९ हुलाक ऐन, २०१९ हुलाक ऐन, २०१९ २०७५/११/०७, १२:१७
आन्तरिक-हुलाक-वस्तु-बीमा गर्ने ऐन २०१९ आन्तरिक-हुलाक-वस्तु-बीमा गर्ने ऐन २०१९ आन्तरिक-हुलाक-वस्तु-बीमा गर्ने ऐन २०१९ २०७५/११/०७, १२:१७
हुलाक सम्बद्ध नियमावलीहरू
आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९ आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९ आन्तरिक हुलाक वस्तु बीमा गर्ने नियमहरू, २०१९ २०७५/११/०७, १५:००
हुलाक नियमावली, २०२० हुलाक नियमावली, २०२० हुलाक नियमावली, २०२० २०७५/११/०७, १५:००
धनादेश नियमावली, २०३१ धनादेश नियमावली, २०३१ धनादेश नियमावली, २०३१ २०७५/११/०७, १५:००
हुलाक बचत बैँक नियमावली, २०३३ हुलाक बचत बैँक नियमावली, २०३३ हुलाक बचत बैँक नियमावली, २०३३ २०७५/११/०७, १५:००
अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ २०७५/११/०७, १५:००
वैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४ वैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४ वैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४ २०७५/११/०७, १५:००
हुलाक सम्बद्ध कार्यविधि/निर्देशिकाहरू
हुलाक सेवा कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ हुलाक सेवा कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ हुलाक सेवा कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ २०७५/११/०७, १५:००
हुलाक टिकट प्रकाशन निर्देशिका, २०७० हुलाक टिकट प्रकाशन निर्देशिका, २०७० हुलाक टिकट प्रकाशन निर्देशिका, २०७० २०७५/११/०७, १५:००
हुलाक बचत बैक कार्यसञ्‍चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७३ हुलाक बचत बैक कार्यसञ्‍चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७३ हुलाक बचत बैक कार्यसञ्‍चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७३ २०७७/०४/२९, १६:२५
अन्य ऐन नियमहरू
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ २०७५/११/०७, १५:००